NOVICA


Digitalna zrelost v Podonavski regiji

 
Organizacije, rojene v digitalni dobi, si močno prizadevajo, da bi dosegle digitalno zrelost, saj je ključna za njihovo konkurenčnost in relevantnost na trgu. Četudi je digitalna transformacija ključen del evolucijskega procesa mnogih organizacij, še vedno zahteva učinkovito vodenje pa tudi primerne metode in orodja.
 
»Prilagajanje tržnim okoljem, ki so vse bolj digitalna, ter izkoriščanje tehnologij z namenom izboljšave poslovanja sta pomembna cilja za skoraj vsako moderno podjetje.« *
 
Projekt DIGITRANS se osredotoča na iskanje najboljših orodij in metod, ki bodo organizacijam pomagali preoblikovati poslovanje ter izkoristiti poln potencial digitalnih tehnologij. Za razvoj prave metodologije in orodij za implementacijo digitalne transformacije je bilo treba analizirati trenutno stopnjo digitalne zrelosti v partnerskih regijah. 
 
Cilj analize je bilo zbrati relevantne podatke, ki so potrebni za kasnejše stopnje projekta, pri čemer je bilo treba upoštevati raznolikost in specifične potrebe vsake regije. Zaradi manka relevantnih študij na temo digitalne zrelosti treh zadevnih sektorjev (tj. ustvarjalna panoga, zdravstvo in napredni proizvodni sistemi) je ta analiza bila previdno izvedena s pomočjo intervjujev z več strokovnjaki v vsakem sektorju. Rezultati odsevajo trenutno stanje digitalne zrelosti v treh sektorjih v vseh sedmih regijah. 

Sektor naprednih proizvodnih sistemov
V večini intervjujev so strokovnjaki izrecno povedali, da se MSP-ji v sektorju naprednih proizvodnih sistemov večinoma zavedajo digitalne transformacije, njenih priložnosti in izzivov, vendar pa se pogosto ne zavedajo prednosti digitalnih tehnologij. 
 
Na strateškem nivoju management včasih ni pripravljen digitalizirati poslovnih modelov in tematika je pogosto omejena na nivo tehnologije. Posledično manjka sistematični pristop k celostni digitalni strategiji. 
 
Druge pogoste utemeljitve za zapostavljanje digitalizacije so:
  • omejeni finančni viri,
  • pomanjkanje visoko usposobljenih strokovnjakov,
  • splošni učni načrti, vseživljenjsko učenje in poklicna izobraževanja niso združljiva s potrebami panoge.
     
MSP-ji pogosto najamejo zunanje strokovnjake ter uporabljajo regionalne inkubatorje, podporne institucije in pristojne centre, da zapolnijo vrzel v primanjkljaju digitalnih strokovnjakov.
 
Več strokovnjakov je reklo, da so za pritegnitev mladih strokovnjakov pripravljeni ponuditi privlačna virtualna delovna mesta ter priložnosti za ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem kot del dogovora. 
 
Ko pride do primerjav, so MSP-ji na Madžarskem in v regiji Baden-Württemburg po mnenju regionalnih strokovnjakov najbolj digitalizirani v sektorju naprednih proizvodnih sistemov. Strategija, vodstvo in človeški viri so v teh regijah prav tako ocenjeni bistveno boljše, v Romuniji pa nizko. Na drugi strani ima dimenzija poslovanja veliko prednost v Romuniji, vendar le, če jo primerjamo s Hrvaško in Slovenijo.
 
Ocenjena povprečna digitalna zrelost sektorja naprednih proizvodnih sistemov na območju Podonavja

Zdravstveni sektor


 
 
Analiza zdravstvenega sektorja v partnerskih regijah je pokazala, da obstaja visok nivo zavedanja o obsežnosti tehnologij in poslovanja. Na drugi strani pa je razumevanje strategij, vodstva in ljudi kar se tiče digitalizacije nizko.
 
Medtem ko so prednosti najsodobnejših tehnologij za diagnostiko, zdravljenje ali optimizacijo procesov nasploh kar jasne, se dozdeva, da se večina podjetij ne zaveda nujnosti digitalne strategije. Digitalizacija v zdravstvenem sektorju je pogosto omejena le na nivo tehnologije, sistematični pristop pa manjka.
 
Strokovnjaki, ki so delali analizo, so ugotovili, da sta visoka raznolikost rešitev in pomanjkanje standardov največji oviri pri inkorporaciji digitalizacije v zdravstvu. Podobno kot pri sektorju naprednih proizvodnih sistemov problem pogosto leži v pomanjkanju visoko usposobljenih strokovnjakov, kar negativno vpliva na digitalizacijo in s tem povezane iniciative v zdravstvu. 
 
MSP-ji na Madžarskem in v Bolgariji so po mnenju regionalnih strokovnjakov najbolj »digitalno zreli«. Na drugi strani pa obstaja veliko možnosti za izboljšave v Romuniji, ko pride do strategije in vodstva, ter v regiji Baden-Württemberg, ko pride do upravljanja. Strokovnjaki v Romuniji in na Madžarskem so mnenja, da je poslovanje najbolj zrela dimenzija v njihovih regijah. 
 
Ocenjena povprečna digitalna zrelost zdravstvenega na območju Podonavja

Sektor ustvarjalne panoge
V sektorju ustvarjalne panoge so strokovnjaki mnenja, da sta najbolj zreli dimenziji tehnologija in izdelki, kar je rezultat tega, da so MSP-ji pogosto zgodnji posvojitelji novih digitalnih tehnologij. Tehnologije, kot so mobilne in spletne aplikacije, družbeni mediji in internet stvari, so uporabljene za razvoj idej, ustvarjanje in diseminacijo kulturnih in kreativnih sredstev, ter se lahko na njih gleda kot na omogočevalce poslovanja, ne gonilce.
 
Vendar pa problem pomanjkanja strokovnjakov in sistematičnega pristopa k celostni digitalni strategiji obstaja tudi v ustvarjalni panogi. Večina strokovnjakov se strinja, da je sektor popolnoma implementiral digitalno transformacijo, saj so aktivnosti digitalizacije pravzaprav glavni vir dobička podjetij. 
 
Strategija, upravljanje, ljudje in vodstvo so ocenjeni kot najbolj nezrele dimenzije v vseh regijah. Večina strokovnjakov se strinja, da je sektor dobro implementiral digitalno transformacijo, saj so aktivnosti, povezane s produkcijo digitalnih izdelkov in storitev, v veliko primerih glavni vir dobička podjetja. 
 
Druge dimenzije, ki so tesno povezane z uporabo tehnologij, so ocenjene kot najbolj zrele v regiji Baden-Württemberg (izdelki in tehnologija), na Madžarskem (poslovanje in kultura) ter v Romuniji (poslovanje).
 
Ocenjena povprečna digitalna zrelost ustvarjalne panoge na območju Podonavja

Proces digitalne transformacije kot bistveni del evolucije poslovanja 

Digitalna tehnologija se še dalje razvija. Z vidika MSP-jev uspešna digitalna transformacija zahteva previdno sodelovanje, načrtovanje in vključenost vsakega oddelka. 
 
Z združitvijo najbolj uveljavljenih pristopov za razvoj inovativnih digitalnih poslovnih modelov ter obravnavo vseh pomembnih dimenzij morata tako metoda DIGITRANS kot tudi koncept usposabljanja podpreti MSP-je, da se soočijo s svojimi izzivi digitalne transformacije.
 
Metoda bo podala informacije in smernice, kako ustvariti inovativne digitalne poslovne modele, ki so trajnostni in ustrezajo potrebam regij. 
 
Poenostavila bo prenos znanja med regijami, saj bo upoštevala regionalne raznolikosti, istočasno pa MSP-jem omogočila, da bodo implementirali organizacijsko kulturo, kar bo pospešilo njihovo sposobnost vgrajevanja digitalizacije v jedro njihovega poslovanja.
 
Celotno poročilo Digital Maturity Report lahko najdete TUKAJ.
 
Avtor: , 10. 10. 2017
 
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!